Nieuws

Nieuwsbrief Maart (Agro)

De nieuwsbrief voor onze agrarische klanten staat weer klaar. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Veel leesplezier en goede zaken toegewenst!

Met ondernemende groet,

Admifa Accountants Adviseurs

Gecombineerde opgave 2023 vergt veel tijd

Het invullen van de Gecombineerde opgave vergt dit jaar veel meer tijd dan voorgaande jaren. Dat heeft vooral te maken met het intekenen van de land- schapselementen, de extra vragen per perceel in ver- band met de eco-regeling en de bufferstroken en de vragen voor de Europese landbouwstructuurenquête 2023.

Aanvraag derogatie 2023 mogelijk tot en met 7 april

Bedrijven met minimaal 80% grasland kunnen dit jaar in de periode 2 maart tot en met 7 april derogatie aan- vragen. De verhoogde gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen bedraagt maximaal 240 kg stikstof per hectare per jaar, met uitzondering van het areaal gele- gen in de ‘met nutriënten verontreinigde gebieden’. Voor deze gebieden bedraagt de verhoogde gebruiks- norm maximaal 220 kg stikstof per hectare per jaar. De verhoging mag uitsluitend worden ingevuld met dierlijke meststoffen afkomstig van graasdieren.

Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan op te stellen. Dit vloeit voort uit de derogatiebeschikking. Een landbouwer was al verplicht de in een kalender- jaar geteelde gewassen en de aan het begin en het eind van het kalenderjaar op het bedrijf aanwezige meststoffen in de administratie te bewaren.

Verplichte gewasrotatie met rustge- wassen op zand- en lössgrond

Op alle percelen landbouwgrond op zand- en löss- gronden moet per aaneengesloten periode van vier kalenderjaren, gerekend vanaf 1 januari 2023, ten minste in één kalenderjaar en uiterlijk in het vierde kalenderjaar, op de desbetreffende grond een rust- gewas geteeld worden. Dit is een maatregel die voort- komt uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en is gericht op een verbetering van de water- en bodem- kwaliteit.

Subsidie behoud grasland derogatie- bedrijven

Op alle percelen landbouwgrond op zand- en löss- gronden moet per aaneengesloten periode van vier kalenderjaren, gerekend vanaf 1 januari 2023, ten minste in één kalenderjaar en uiterlijk in het vierde kalenderjaar, op de desbetreffende grond een rust- gewas geteeld worden. Dit is een maatregel die voort- komt uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en is gericht op een verbetering van de water- en bodem- kwaliteit.

Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.