Nieuws

Nieuwsbrieven Februari

Zowel de algemene nieuwsbrief voor ondernemers als de nieuwsbrief voor onze agrarische klanten staan weer klaar. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Veel leesplezier en goede zaken toegewenst!

Met ondernemende groet,

Admifa Accountants Adviseurs

Extra afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen

Om het mkb te ondersteunen is in 2023 éénmalig een extra afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen ingevoerd.

Op investeringen die uw onderneming in 2023 doet kan direct al tot maximaal 50% van de aankoopprijs minus restwaarde ten laste van de winst worden afgeschreven. Over het restant moet u volgens de gewone regels afschrijven. De extra afschrijving verlaagt de belastbare winst over 2023. Dat bespaart inkomstenbelasting. Daar staat tegen- over dat u in de volgende jaren meer belasting betaalt omdat u minder kunt afschrijven. 

De extra afschrijving levert u in 2023 een liquiditeitsvoordeel op. Als uw onderneming zelf een bedrijfsmiddel produceert mag u versneld afschrijven over de voortbrengings- kosten die uw onderneming in 2023 maakt. De versnelde afschrijving kan Om het mkb te ondersteunen is in 2023 éénmalig een extra afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen ingevoerd.

Op investeringen die uw onderneming in 2023 doet kan direct al tot maximaal 50% van de aankoopprijs minus restwaarde ten laste van de winst worden afgeschreven. Over het restant moet u volgens de gewone regels afschrijven. De extra afschrijving verlaagt de belastbare winst over 2023. Dat bespaart inkomstenbelasting. Daar staat tegen- over dat u in de volgende jaren meer belasting betaalt omdat u minder kunt afschrijven. De extra afschrijving levert u in 2023 een liquiditeitsvoordeel op. Als uw onderneming zelf een bedrijfsmiddel produceert mag u versneld afschrijven over de voortbrengingskosten die uw onderneming in 2023 maakt. De versnelde afschrijving kan worden benut door zowel ondernemingen in de inkomstenbelasting als door ondernemingen in de vennootschapsbelasting.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen

Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgeslo- ten van deze regeling, zoals gebouwen, schepen, vliegtuigen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur aan derden. Ook bedrijfsmiddelen waarop via een andere regeling – zoals de Vamil – al versneld wordt afgeschreven zijn uitgesloten. Bedrijfsmiddelen die wel kwalificeren moet u uiterlijk vóór 1 januari 2026 in gebruik hebben genomen.

Let op: De maatregel geldt alleen voor investeringen in 2023 in nieuwe bedrijfsmiddelen. U kunt uitsluitend versneld afschrijven op bedrijfs- middelen die niet eerder in gebruik zijn genomen.

Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.

Anticipeer op versobering bedrijfsopvolgingsregelingen

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de doorschuifregelingen (DSR) spelen een belangrijke rol bij de overdracht van familiebedrijven. U kunt uw bedrijf met toepassing van die regelingen fiscaalvriendelijk overdragen aan uw opvolger(s), zonder dat de betaling van belastingen de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengt. In veel gevallen is de bedrijfsoverdracht niet of slechts beperkt belast, of kan de belastingclaim worden doorgeschoven.

Maar daar komt waarschijnlijk binnen- kort verandering in. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft de BOR geëvalueerd. In het rapport is te lezen dat de bij overdracht verschuldigde belastingen in veel gevallen kunnen worden betaald zonder de toekomst van het bedrijf in gevaar te brengen. Het CPB concludeert daaruit dat de BOR niet altijd nodig is. In reactie op dit rapport heeft het kabinet aangekondigd de BOR en de doorschuifregelingen (DSR) in de inkomstenbelasting niet af te schaffen, maar wel aan te passen. De intentie is dat reële bedrijfsopvolgingen gebruik kunnen blijven maken van de BOR, maar wel in een aangepaste vorm.

De BOR is alleen van toepassing bij overdracht van ondernemingen. Met de Belastingdienst is regelmatig discussie over de vraag of verhuurd vastgoed in dit kader als onderneming moet worden gezien. De Belastingdienst ziet verhuurd vastgoed niet als onderneming maar als belegd vermogen. Daarvoor kan de BOR niet worden toegepast. Het kabinet ondersteunt dit standpunt en heeft zich voorgenomen om vastgoed dat aan erden wordt verhuurd in alle gevallen als beleggingsvermogen aan te gaan merken. Zo wordt het gebruik van BOR en de DSR voor verhuurde panden uitgesloten. Onroerende zaken die worden gebruikt voor huisvesting van de onderneming zelf blijven ondernemingsvermogen. Een voorstel tot wetswijziging zal worden opgenomen in het Belastingplan 2024.

In de komende maanden worden ook andere aspecten en knelpunten van de BOR en de DSR onderzocht. De Tweede Kamer zal uiterlijk voor de zomer worden geïnformeerd over de concrete uitkomsten van dit onderzoek.

Anticipeer als u van plan bent uw onderneming over te dragen

De kans is groot dat de BOR in de nabije toekomst minder ruim en minder voordelig zal worden. Bent u van plan uw onderneming over te dragen? Overweeg dan om dit nu al in gang te zetten. Schakel daarbij wel een fiscaal adviseur in: de BOR is een ingewikkelde technische regeling. Bovendien vergt het veel tijd om alle zaken die bij een bedrijfsoverdracht komen kijken goed te regelen, zowel voor u en uw opvolgers als voor uw bedrijf.
Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.

Berekening gebruikelijk loon gewijzigd

Tips voor de DGA! U moet als aanmerkelijkbelanghouder (5% of groter aandelenbelang) ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht.

De berekeningswijze van dit loon is gewijzigd door het afschaffen van de doelmatigheidsmarge van 25%. Deze marge hield in dat u uw loon 25% lager mocht vaststellen dan het loon van iemand die hetzelfde doet maar geen aandeelhouder is.

Wat is het gebruikelijk loon vanaf 2023?

Het gebruikelijk loon op jaarbasis wordt vanaf 2023 vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • het loon voor de meest vergelijkbare
    dienstbetrekking,
  • het hoogste loon van werknemers in dienst van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen, of
  • € 51.000

Let op: Heeft u een afspraak met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon die is vastgelegd in een vaststellings- overeenkomst (vso) en loopt de geldigheid van die afspraak door in 2023? Dan blijft de vso van kracht zonder nadere afstemming met de inspecteur. Maar is bij die afspraak het loon op 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vastgesteld, dan moet u vanaf 2023 uitgaan van 100% van dat loon. Het is verstandig om de hoogte van het gebruikelijk loon nog eens tegen het licht te houden.

Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.

Overbruggen naar een nieuw box-3-stelsel

Van 2023 tot en met 2025 worden de inkomsten uit sparen en beleggen anders berekend dan voorheen. Het inkomen wordt samengesteld uit verschillende rendementspercentages voor bank- en spaartegoeden, voor overige bezittingen en voor schulden.
Voor bank- en spaartegoeden en schulden beweegt het fictieve rendement mee met een maandelijks vast te stellen rente. Voor januari 2023 is het 0,36% op jaarbasis. De aftrekpost voor schulden is nu 2,57% van de schulden. Voor deze categorieën wordt in januari 2024 een definitief percentage vastgesteld uit de maandelijkse rentebepalingen tot en met december. De overige bezittingen worden gezien als beleggingen waarvoor in 2023 6,17% rendement in aanmerking wordt genomen.
De vrijstelling in box 3 (het heffingvrije vermogen) is verhoogd van € 50.650 naar € 57.000 per belastingplichtige. Heeft u een fiscale partner, dan hebt u samen dus een vrijstelling van € 114.000. De verhoging van deze vrijstelling werkt niet door naar de diverse inkomens- en vermogens- afhankelijke regelingen, zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage aan een zorginstelling. Het box-3-tarief is verhoogd naar 32% en zal met 1% per jaar doorstijgen naar 34% in 2025.
Vanaf 2026 moet een box-3-stelsel worden ingevoerd waarin de heffing wordt gebaseerd op de werkelijke rendementen van uw vermogen.
Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.

Vraag voorlopige verliesverrekening aan bij verlies in 2022

Als uw bv in 2022 verlies heeft geleden en de aangifte vennootschapsbelasting over dat jaar is ingediend, kan worden verzocht om voorlopige verliesverrekening.
80% van het verlies kan alvast worden verrekend met winsten uit voorgaande jaren. Zo komt de teruggaaf van eerder betaalde vennootschapsbelasting eerder ter beschikking. De voorlopige verlies- verrekening wordt later verrekend met de definitieve verliesverrekening.
Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.

Hogere bijtelling emissieloze auto van de zaak

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak is 16% gebleven, maar het deel van de catalogusprijs waarop u dit percen- tage mag toepassen is verlaagd van € 35.000 naar € 30.000. Is de catalogus- prijs hoger, dan geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%.
Rijdt u in een auto op waterstof of zonne-energie? Dan geldt deze splitsing in het bijtellingspercentage niet voor u. U mag daardoor bij deze auto’s over de hele aanschafprijs het lagere bijtellingspercentage van 16% toepassen. Deze regeling geldt niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor ondernemers en directeur- grootaandeelhouders die in een auto van de zaak rijden
Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.

Beperk de stand van uw rekeningcourant

De Belastingdienst controleert de zakelijkheid van een rekening-courant- schuld aan de eigen bv. Uw aangifte voor de inkomstenbelasting en die van uw bv voor de vennootschapsbelasting worden daarbij beoordeeld in onder- linge samenhang.
De rekening-courantverhouding met uw bv kan als onzakelijk worden aangemerkt als niet aannemelijk is dat u de schuld aan uw bv ooit aflost. Geld van de bv is op die manier definitief overgegaan naar u, met medeweten van u (als aandeelhouder) en van de directie van de bv, zeker als u zelf de directie voert. Het bedrag van de rekeningcourantschuld wordt gezien als een verkapte winstuitdeling, waarover u box-2-belasting (nu nog 26,9%) verschuldigd bent. Dit is te voorkomen door uw schulden aan de bv niet te laten oplopen en door zakelijke voorwaarden te hanteren die zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de bv en u.

Begin met aflossen

Hebt u meer dan € 700.000 geleend van uw bv, dan wordt het meerdere vanaf 2023 direct belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Of de schuldverhouding zakelijk is of niet maakt geen verschil. Schulden die u heeft gebruikt voor uw eigen woning tellen niet mee. Het gaat om de stand aan het einde van dit jaar.

Let wel: voor schulden die lager zijn dan € 700.000 blijft het van belang om de zakelijke verhoudingen in acht te nemen.

Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.

Wijzigingen eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 (in 2022: € 1.130.000) is verlaagd van 0,45% naar 0,35%. Heeft u een woning met een WOZ-waarde van € 1.200.000 of meer, dan blijft het forfait 2,35%. Dit percentage berekent u over het bedrag waarmee de WOZ-waarde € 1.200.000 overschrijdt.

De belastingbesparing op de aftrekpost ‘eigen woning’ in de hoogste belasting- schijf (in 2023: € 73.031) is de afgelopen jaren geleidelijk verminderd. Vanaf dit jaar kunt u het saldo van het eigenwoning forfait en de betaalde hypotheekrente aftrekken tegen maximaal 36,93%, ofwel het tarief in de eerste schijf van de inkom- stenbelasting. In 2022 was dat nog 40%.

Tip: De verlaging van de belastingbesparing van hypotheekrenteaftrek kan aanleiding zijn om de voorlopige aanslag of teruggaaf te laten aanpassen. Dat geldt ook in het geval u vorig jaar uw hypotheek hebt overgesloten naar een hypotheek met een veel lagere rente, waardoor u minder renteaftrek hebt.

Aftrek geen of kleine eigenwoning- schuld

De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u weinig of geen rente betaalt, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. De aftrek wordt jaarlijks met 3,33% verlaagd. In 2023 is de aftrek beperkt tot 83,33%.

Let wel: voor schulden die lager zijn dan € 700.000 blijft het van belang om de zakelijke verhoudingen in acht te nemen.

Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.

Geen btw meer voor zonnepanelen op en bij woningen

Als u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op of bij uw woning, dan hoeft u daarover sinds 1 januari 2023 geen btw meer te betalen. De Belastingdienst heeft de gevolgen van deze wetswijziging in kaart gebracht voor particulieren, ondernemers, leveranciers en installateurs.

Een belangrijk uitgangspunt bij de tariefbepaling is steeds de factuurdatum. Is de factuurdatum in 2022, dan is het btw-tarief 21%, ook al worden de zonnepanelen pas in 2023 geleverd. Dat geldt dus ook voor een aanbetaling. Is de factuurdatum in 2023, dan is het 0%-tarief van toepassing op de levering en/of installatie van de zonnepanelen.

Er is een regeling getroffen voor de teruggave van btw op vooruitbetalingen in 2022 voor de levering en installatie van zonnepanelen in 2023. Hiervoor moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Vraag uw btw-adviseur wat u precies moet doen om hiervan gebruik te kunnen maken.
Admifa Accountants Stadskanaal

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa voor meer uitleg met betrekking tot uw eigen situatie.