Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Admifa Accountants & Adviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Admifa Accountants & Adviseurs B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • politieke voorkeur (voor zover het nodig is voor fiscale doeleinden)
 • burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Admifa Accountants & Adviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten aan u te leveren
 • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
Elke verwerking van persoonsgegevens door Admifa Accountants & Adviseurs B.V. heeft een rechtmatige grondslag. Dat betekent dat wij uitsluitend verwerkingen doen:
 • wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking
 • wanneer het noodzakelijk is om een verplichting na te komen die in de wet staat wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van is
 • wanneer het noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene te beschermen of voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • wanneer het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Geautomatiseerde besluitvorming

Admifa Accountants & Adviseurs B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Admifa Accountants & Adviseurs B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Admifa Accountants & Adviseurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de opdrachtovereenkomst, waarna de gegevens vernietigd worden. Tenzij de wet kan een andere bewaartermijn voorschrijft. Als dat zo is zal Admifa Accountants & Adviseurs B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Admifa Accountants & Adviseurs B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Admifa Accountants & Adviseurs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Admifa Accountants & Adviseurs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@admifa.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Admifa Accountants & Adviseurs B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Admifa Accountants & Adviseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons of via info@admifa.nl

Contactgegevens:

Electronicaweg 23 9503 GA Stadskanaal 0599 – 653 811 info@admifa.nl Voor vragen over ons privacyregelement kunt u zich richten tot B. Schulte via schulte@admifa.nl