De laatste nieuwsberichten van Admifa Accountants en Adviseurs

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Admifa Accountants en Adviseurs. Wij zullen u op de hoogte houden van beurzen en evenementen waar u Admifa kunt vinden. Ook nieuws over onze service en dienstverlening leest u hier. Nog meer nieuws leest u in onze nieuwsbrief.

Nieuwe deadline TVL 11 februari 17:00 a.s.

Oproep voor de ondernemers die aanspraak maken of willen maken op TVL en Subsidie Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw vierde kwartaal 2021. Verliest uw bedrijf nog steeds of inmiddels structureel omzet door de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden? Dan kunt u (opnieuw) een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.

 

De eerste subsidiemogelijkheid (TVL 1) vond plaats over het derde kwartaal 2020. Inmiddels zal op korte termijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) het loket worden geopend voor de aanvraag voor het vierde kwartaal 2021 (TVL Q4 2021). U kunt TVL Q4 nog aanvragen tot 11 februari 2022.

 

Neem contact op met uw contactpersoon bij Admifa: www.admifa.nl/over-admifa/ons-team of lees verder op https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/deadline-aanvraagtermijn-tvl-q4-2021-naar-11-februari

 

 

eHerkenning voor aangiftes per januari

Vanaf januari moeten BTW-aangiftes via het nieuwe portaal van de belastingdienst ingediend worden. Hier kan je inloggen met DIGID of eHerkenning. Eenmanszaken kunnen nog inloggen met DIGID. Bedrijven zullen voor het inloggen eHerkenning moeten aanvragen.

 

Welke moet ik kiezen? Wij hebben de voorkeur voor ZLogin (niveau 3 kost 30 euro per jaar). Deze raden wij ook aan omdat de procedure bij ZLogin bekend is voor ons en bijvoorbeeld een eventuele ketenmachtiging (hiermee kunnen wij als intermediair met onze eigen EHerkenning inloggen namens bedrijven) dan makkelijker te regelen is. Het advies is om minimaal niveau 3 eHerkenning te gebruiken.

 

Aanbieders: https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht

 

 

Admifa 9 en 10 november op Promotiedagen Groningen

Wij staan 9 en 10 november op de Promotiedagen in Groningen.


Hét #1 zakelijk event van Noord-NL is terug en natuurlijk staan wij ook op de Promotiedagen met onze Admifa beursstand! 𝟵 𝗲𝗻 𝟭𝟬 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 wordt het evenement gehouden in Martiniplaza Groningen. Meer informatie op www.promotiedagen.nl 


Zien we u daar ook?Nieuwsbrief Admifa september

We hebben de september nieuwsbrief online geplaatst. 


We bespreken de volgende onderwerpen:

- Gebruikelijk loon mag toch lager zijn dan het minimumloon

- Einde bijzonder uitstel van betaling in zicht

- Coronakredieten ook voor herstelfase van uw bedrijf

- Tijdig vaststellen TVL Q1 2021

- Verdeling pensioenrechten na echtscheiding

- Versoberde NOW 4.0 aanvragen

- Verzoek definitieve berekening NOW 1.0

- Nut van testament en belang verklaring erfrecht


Download de nieuwsbrief.


Meer weten? Neem contact op met uw Admifa contactpersoon.


Nieuwe BTW regels e-commerce verkoop buitenland

Verkoopt u via het internet producten of verricht u elektronische diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een ander EU-land? Dan moet u weten dat per 1 juli 2021 de btw- regels wijzigen voor alle soorten handel via het internet (e-commerce).

OSS-regeling afstandsverkopen
Afstandsverkopen worden dan belast in het land van bestemming. Daarbij komen de bestaande drempelbedragen voor afstandsverkopen (in de meeste EU-landen € 35.000) te vervallen. U zult zich daardoor vaker moeten registreren in een ander EU-land en daar btw-aangiften moeten doen. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, kunt u zich aanmelden voor de OSS-regeling. Deze regeling vervangt op 1 juli 2021 de huidige Mini One Stop Shop- regeling (MOSS-regeling) die alleen voor digitale diensten wordt gebruikt.

Via de OSS-regeling voldoet u de buitenlandse btw over alle afstands- verkopen en elektronische diensten in andere EU-landen aan de Nederlandse Belastingdienst. Registratie en btw- aangiften doen in andere EU-landen is dan niet nodig.

Uitzondering bij < 10.000 euro grensoverschrijdende jaaromzet
Er geldt een uitzondering als u alleen in Nederland (of in één ander EU-land) gevestigd bent en een totale grens- overschrijdende jaaromzet (leveringen én diensten) hebt van minder dan € 10.000. U blijft dan voor de afstands- verkopen btw-plichtig in Nederland (de eigen lidstaat). De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis. Dit geldt ook voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2021; in 2021 is de drempel dus niet de helft (€ 5.000).

Enkele andere belangrijke wijzigingen:
- De invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats;
- De introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket (de Invoerregeling One Stop Shop-regeling: iOSS-regeling) kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer van de goederen geen btw geheven, maar wel over de levering aan de consument;

- De afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22 die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.

Lees ook de pagina van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/...


Meer weten? Neem contact op met uw Admifa contactpersoon.


Aanvragen kennisvouchers kringlooplandbouw

Landbouwers kunnen vanaf 31 mei a.s. zogenoemde advies- en cursusvouchers (kennisbonnen) aanvragen bij RVO.nl voor gratis advies ten aanzien van kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap.


Adviesvoucher

Er kan een adviesvoucher ter waarde van maximaal € 1.500 aangevraagd worden voor het verkrijgen van bedrijfsspecifiek advies (individueel of in groepsverband) door een onafhankelijke en erkende bedrijfsadviseur over één van de volgende aandachtsgebieden:


A. Kringlooplandbouw
1. (stikstof)emissie en hergebruik nutriënten;
2. gezonde bodem, water en teelsystemen;
3. weerbare teeltsystemen en gewasbescherming;
4. circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en plantaardige eiwitbronnen;
5. natuurinclusieve landbouw;
6. precisielandbouw.

B. Duurzaam ondernemerschap
1. persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf;
2. horizontale samenwerking;
3. bedrijfsopvolging;
4. duurzaam verdienvermogen.

Erkende bedrijfsadviseurs
Het advies moet gegeven door een erkende adviseur. Deze moet ingeschreven staan in het BAS-register van de Vereniging voor Agrarische Bedrijfsadviseurs.

Cursusvouchers
Landbouwers kunnen ook een cursusvoucher ter waarde van € 800 aanvragen voor het volgen van een verdiepingscursus ‘stikstof in de landbouw’ bij een kennisinstelling.


Aanvragen

Adviesvouchers kunnen vanaf 31 mei 2021 tot 31 augustus 2021 aangevraagd worden, cursusvouchers vanaf 31 mei 2021 tot 15 oktober 2021. Het is raadzaam de aanvraag zo snel mogelijk te doen, aangezien de aanvragen worden gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Bij de aanvraag moet aangegeven worden voor welk onderwerp de voucher aangevraagd wordt en moet de adviseur of kennisinstelling vermeld worden. De voucher moet vervolgens overgedragen worden aan de adviseur of kennisinstelling, die daarmee uitbetaling kan aanvragen.


Combinatie van vouchers
Landbouwers kunnen in één kalenderjaar niet zowel een adviesvoucher als een cursusvoucher aanvragen.


Meer weten? Neem contact op met uw Admifa contactpersoon.


Forse aanscherping regels biologisch pluimvee per 2022

De nieuwe Europese Biologische Verordening, welke per 1 januari 2022 in werking treedt, heeft grote gevolgen voor de biologische pluimveehouderij. De overdekte uitloop telt vanaf deze datum niet meer als staloppervlak in de legpluimveehouderij. Daarnaast heeft de introductie van een wachttermijn bij ontwormen veel impact.
De belangrijkste aanpassingen zijn:


- De overdekte uitloop telt niet meer mee als staloppervlak bij het bepalen van dieraantallen in de biologische legpluimveehouderij. Voor bestaande stallen geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2025 indien er sprake is van een aanzienlijke verlaging van de bezettingsdichtheid.
- Bij synthetische diergeneesmiddelen, zoals ontwormingsmiddelen, gaat een wachttermijn gelden van 48 uur. Dat betekent dat de eieren gedurende deze termijn niet als biologisch ei verkocht mogen worden.
- Minimaal 30% van alle voergrondstoffen in biologisch pluimveevoer moet uit de eigen regio afkomstig zijn. Dit was 20%. In voer voor oudere dieren mogen vanaf 2022 geen gangbare eiwithoudende grondstoffen, zoals soja en raap, gebruikt worden. Dit zal leiden tot een hogere voerprijs.
- De uitloop van biologisch pluimvee mag niet verder dan 150 meter van de uitloopopening in de stal liggen. Onder voorwaarden is uitbreiding tot 350 meter mogelijk.
- De maximale stalbezetting voor biologische opfokhennen gaat vanaf 1 januari 2025 naar maximaal 21 kg per vierkante meter. Deze eis geldt ook voor biologische vleeskuikens.
- Opfok- en ouderdierenstallen mogen uit maximaal drie etages bestaan, inclusief de begane grond. Hiervoor geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2030.


Meer dan één auto van de zaak? De bijtelling voor privégebruik is gewijzigd

Bent u DGA en liefhebber van auto’s? Dan is de kans aanwezig dat u vanuit uw BV meerdere auto’s voor privégebruik ter beschikking hebt. Indien u geen adequate kilometerregistratie voor de auto’s bijhoudt waarmee u aannemelijk kunt maken dat u minder dan 500 privékilometers met de auto’s hebt gereden, moet u voor alle ter beschikking gestelde auto’s het zogenoemde autokostenforfait (de bijtelling) toepassen.


Tegemoetkoming

Om tot een redelijke toepassing van de regeling te komen wordt de bijtelling beperkt tot het aantal auto’s dat gelijk is aan het aantal rijbewijzen in het gezin. Hebben in uw gezin 2 personen een rijbewijs, bijvoorbeeld u en uw partner, dan wordt de bijtelling ook voor maximaal 2 auto’s toegepast.


Mogelijk hebt u naast de door de BV ter beschikking gestelde auto’s ook nog één of meer auto’s privé. Met het bezit daarvan houdt de Belastingdienst rekening indien deze auto’s net zo geschikt zijn als een van de ter beschikking gestelde auto’s.


Bijtelling over welke auto's

Tot 2021 stelde de Belastingdienst zich op het standpunt dat de bijtelling moest worden berekend over de auto’s met de hoogste catalogusprijs. Vanaf 2021 moet de bijtelling echter worden toegepast voor de auto’s die leiden tot de hoogste bijtelling.


Stel u hebt een auto van 20 jaar oud en deze heeft een historische catalogusprijs van € 200.000. De waarde in het economische verkeer (wev) is in 2020 en 2021 € 5.000. Daarnaast hebt u nog een 10 jaar oude auto met een catalogusprijs van € 80.000 en een elektrische auto uit 2020 met een catalogusprijs van € 125.000. Naast uzelf maakt ook uw partner gebruik van deze auto’s.


De bijtelling voor deze auto’s bedraagt dan:

In 2020 moet de bijtelling worden toegepast over de 20 jaar oude auto en de elektrische auto. Het totaal van de bijtelling in 2020 bedraagt dan € 22.950.


In 2021 moet de bijtelling worden toegepast over de auto’s die tot het hoogste bedrag aan bijtelling leiden. Dat zijn de 10 jaar oude auto en de elektrische auto. Het totaal van de bijtelling in 2021 is dan € 41.200.

Sommige werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten. De werkgever kan de thuiswerkkosten ook vergoeden via de werkkostenregeling.Vaste reiskostenvergoeding nog onbelast tot 1 juli 2021

Onder voorwaarde mag de werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast vergoeden tot 1 juli 2021. Eerder gold deze coronamaatregel tot 1 april 2021. De voorwaarde is dat de werknemer vóór 13 maart 2020 al recht had op de vergoeding en door thuiswerken geen of minder reiskosten maakt.Het kabinet verlengt deze maatregel omdat er nog werknemers zijn met vaste reiskosten, zoals kosten voor eigen auto, leaseauto of voor verlenging OV-abonnement.

.

Thuiswerkkosten

De ouder hoeft het gehele bedrag van € 103.643 niet in één jaar te schenken. Hij kan het onbenutte deel gespreid schenken over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Let op dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond. Ook bij gespreid schenken mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden. Heeft de beoogde begunstigde de leeftijd van 40 jaar al bereikt? Maar is zijn partner wel jonger? Dan is de eenmalige vrijstelling toch toe te passen.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Schenk vóór 1 januari 2021 aan kinderen

In het kader van estate planning kan het voor ouders raadzaam zijn om ieder jaar de van schenkbelasting vrijgestelde schenking te doen aan hun kinderen. Moet het kind de schenking gebruiken voor zijn eigen woning? Dan is in beginsel een eenmalige verhoogde vrijstelling van toepassing mits het kind de juiste leeftijd heeft.
Als een (groot)ouder nog vóór 1 januari 2021 een schenking doet aan zijn (klein)kinderen, is de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 (kinderen) of € 2.208 (algemene vrijstelling) te benutten. Gaat het om kinderen tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunnen zij in beginsel eenmalig de vrijstelling voor schenkingen van ouders verhogen naar € 26.457. De dag van de 40e verjaardag valt overigens nog binnen de leeftijdsgrens. Betreft het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 55.114. Bij een schenking voor een eigen woning stijgt de eenmalige vrijstelling zelfs naar € 103.643. Maar met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking. In fiscaal opzicht maakt het in beginsel geen verschil of de schenking in 2020 of in 2021 wordt gedaan. De vrijstelling van € 103.643 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar oud is.


Gespreid schenken

De ouder hoeft het gehele bedrag van € 103.643 niet in één jaar te schenken. Hij kan het onbenutte deel gespreid schenken over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Let op dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond. Ook bij gespreid schenken mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden. Heeft de beoogde begunstigde de leeftijd van 40 jaar al bereikt? Maar is zijn partner wel jonger? Dan is de eenmalige vrijstelling toch toe te passen.

Bron artikel: Taxence
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

BV toch interessant voor een landbouwer?

Is de BV toch interessant voor een landbouwer? We werden op dit artikel getipt dat in de Boerderij stond en geschreven is door een collega uit Friesland (M. Visser van Nettax). Dit heeft ook betrekking op onze doelgroep en misschien wel voor u.


In de landbouw is de BV nog niet algemeen aanvaard. Wel zien we in toenemende mate in de intensieve veehouderij en in de tuinbouw dat er gebruik wordt gemaakt van de BV. Dit heeft te maken met de soms enorm hoge financieringslasten voor investeringen. De beperking van de persoonlijke aansprakelijkheden is de reden dat er voor de BV wordt gekozen.
Doch ook bij een “voorzienbaar naderend einde” van de landbouwonderneming kan de tijdige keuze voor de BV interessant zijn.


Voordelen BV voor landbouwer
Een voordeel van de BV is de beperking van de aansprakelijkheden voor de ondernemer. Verder is de BV is een zelfstandig rechtspersoon met eigen rechten en plichten en in normale situaties is de ondernemer als aandeelhouder niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld faillissementsschulden. En de de tarieven voor de vennootschapsbelasting (maximaal 25%) zijn lager dan de tarieven voor de inkomstenbelasting (maximaal 49,5%)

Nadelen BV
Een belangrijk nadeel van de BV is dat aandeelhouder zichzelf als bestuurder een loon moet toekennen dat minimaal € 46.000 bedraagt. Verder heeft de ondernemer voor de inkomstenbelasting vaak recht op de zogenaamde ondernemersaftrekken zoals de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de dotatie aan de oudedagsreserve. Waar fiscaal precies het omslagpunt ligt is niet exact vast te stellen, en hangt ook af van de hoogte van de privébestedingen van de ondernemer


Inbreng onderneming
De inbreng van een onderneming in de BV kan fiscaal zonder afrekening. Doch deze faciliteit is niet van toepassing indien op voorhand al duidelijk is dat de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Ook dient bij overdracht van het onroerend goed rekening worden gehouden met het feit dat de onderneming nog drie jaren moet worden voortgezet anders vervalt de toepassing van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Ook zal daarnaast een en ander wel vaak in overleg moeten gaan met de financiers van de onderneming (de bank).


Voorzienbaar einde
Vooral de intensieve veehouderij ziet zich de afgelopen periode geconfronteerd met veel bedreigingen. Sterk fluctuerende melkprijzen, soms onnavolgbare en moeilijk uitvoerbare wet- en regelgeving en als klap op de vuurpijl de maatregelen ter voorkoming van stikstofuitstoot. Daarnaast heeft een deel van de melkveehouders geen opvolgers binnen de familie.
Een aantal van deze veehouders is serieus aan het nadenken over hun toekomst. Temeer nu bedrijven die veel stikstof uitstoten bij Natura 2000 gebieden mogelijk uitgekocht worden. Voor deze veehouders is de BV een optie.


Goed voorbereiden
Bij beëindiging van een onderneming duurt het vaak meerdere jaren omvat voordat daadwerkelijk het eindspel kan worden gespeeld. Daarom is het zaak de troeven zoveel mogelijk achter de hand te houden.
Indien het voor de veehouder duidelijk is dat hij in de toekomst als veehouder wil stoppen dan is het zaak om stappen te ondernemen om om de onderneming op korte termijn in te brengen in de BV.
Voor alle duidelijkheid: het stoppen van een onderneming is niet hetzelfde als het overdragen van een onderneming. Dus de fiscale faciliteit van het geruisloos inbrengen in de BV komt niet in gevaar.

Stoppen
Stel dat gebruik wordt gemaakt van een uitkoopregeling dan vallen alle opbrengsten ten gunste van de BV. Hoe die uitkoopregeling er uitgaat zien is op dit moment nog onbekend. De opbrengsten zullen in ieder geval bestaan uit de verkoop van de fosfaatrechten en stikstofrechten aan derden. Dit kan gaan om aanzienlijke bedragen. De veestapel zal worden verkocht en dat kan eveneens een behoorlijk bedrag opleveren.


Verder zal landbouwgrond gedeeltelijk worden verkocht of verhuurd, maar kan mogelijk niet meer worden aangemerkt als landbouwgrond. Dit zal een waardedaling tot gevolg hebben die door de overheid of derden moet worden gecompenseerd.
De zogenaamde landbouwvrijstelling is niet van toepassing op het deel wat gebruikt is voor de melkveetak omdat er geen sprake meer is van een “blijvende agrarische bestemming”.


Al met al kunnen de winsten behoorlijk oplopen en in principe moet daarover met de belastingdienst worden afgerekend. Dan is het beter om af te rekenen tegen 25% dan tegen 49,5.


Doorgaan
Bedenk dat de BV gewoon door kan gaan met ondernemingsactiviteiten. Met het ontvangen geld kunnen andere activiteiten worden opgestart en over een deel van de winst hoeft niet te worden afgerekend door dat te investeren in de akkerbouwtak met mogelijke gebruikmaking van de herinvesteringsreserve (HIR).


Bron artikel: Linked In M. Visser / Boerderij 


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Samenwerking tussen Admifa en Boer&Recht

Admifa is al meer dan 20 jaar een bekend en betrouwbaar adres voor uw administratie, boekhouding en meer. Van het totaal aantal ondernemers die vertrouwen op de dienstverlening van Admifa is 60% actief in het MKB en is 40% agrariër. Omdat er vanuit het bedrijfsleven ook veel juridische vragen gesteld worden aan de accountants en adviseurs van Admifa zijn zij nu een mooie en unieke samenwerking aangegaan met Boer&Recht.


Bekijk het gehele artikel op de pagina Juridische Zaken.


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Update op NOW 1.0 regeling: Eindafrekening bekend.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het accountantsprotocol voor de eindafrekening van de NOW 1 gepubliceerd dat hij de afgelopen tijd samen met de NBA heeft uitgewerkt. Vanaf begin oktober, het UWV streeft naar 7 oktober, kunnen bedrijven de eindafrekening aanvragen.


Rekening houden met verschillen
Er is grote verscheidenheid in de bijna 140.000 bedrijven die de NOW-subsidie uit het eerste noodpakket tussen 6 april en 5 juni hebben aangevraagd. Zestig procent van de bedrijven die NOW heeft ontvangen heeft minder dan 10 werknemers in dienst. Tegelijk gaat bijna zeventig procent van het totale subsidiebedrag dat in NOW 1 is overgemaakt naar tien procent van de bedrijven; zij kregen een voorschot van 100.000,- euro of meer. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen, meldt minister Koolmees. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen een uitgebreide controle, terwijl tegelijkertijd het doel is om te voorkomen dat de administratieve lastendruk kleine bedrijven boven het hoofd groeit.


Gradaties in vereiste intensiteit van de controle

Minister Koolmees en de NBA willen met het accountantsonderzoek een redelijk midden houden tussen de administratieve lastendruk en het risico op oneigenlijk gebruik en fraude. Daarom is gekozen voor verschillende gradaties in de vereiste intensiteit van de controle voor de eindafrekening.


Bekijk het gehele artikel op de pagina Accountancy van Morgen


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Belastingdienst start werkzaamheden weer op (herinneringen en aanmaningen)

De Belastingdienst start de opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Veel burgers en bedrijven hebben financieel last van de coronacrisis. De Belastingdienst stuurde daarom de afgelopen maanden geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Ook andere werkzaamheden werden tijdelijk gestopt, zoals baliebezoek en controles bij bedrijven. 


(bron: Accountancy van Morgen)


Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst hard gewerkt om zoveel mogelijk rekening te houden met burgers en bedrijven, enerzijds door de fiscale ondersteuningsmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren en anderzijds door het gewone werk in de dienstverlening, het toezicht en de inning soms anders aan te pakken: om burgers en bedrijven te ontzien, zijn betalingsherinneringen en aanmaningen tijdelijk niet verzonden.


Voor de veiligheid van burgers, ondernemers en onze medewerkers zijn sommige andere werkzaamheden, zoals controles bij bedrijven, uitgesteld. Mensen die moeite hebben met het invullen van hun aangifte konden bijvoorbeeld niet meer persoonlijk langskomen voor hulp. Die hulp is uitgesteld of waar dat mogelijk was telefonisch geboden.


Stapsgewijs opstarten
Nu het kabinet meer ruimte geeft aan de samenleving en de economie, start de Belastingdienst de opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op. Ondernemers willen fiscale zekerheid en burgers die moeite hebben met het invullen van hun aangifte willen een afspraak voor persoonlijke hulp. Ook wil de fiscus voorkomen dat belastingschulden onnodig doorlopen.


Betalingsuitstel door corona
Vanaf juli gaat de Belastingdienst we weer betalingsherinneringen en aanmaningen versturen, zodat burgers en ondernemers weten dat er nog een bedrag openstaat. Mensen met langlopende schulden benadert de Belastingdienst later. Bij een brief over een belastingschuld bij burgers en bedrijven stuurt de fiscus bijlages mee met uitleg over de mogelijkheden voor uitstel of een betalingsregeling.

De Belastingdienst houdt rekening met de fiscale coronamaatregelen die nog doorlopen tot 1 oktober. Daarom stuurt de fiscus in ieder geval vóór oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen aan ondernemers met betalingsuitstel vanwege corona.


De Belastingdienst richt zich de komende maanden op belastingschulden uit voorgaande jaren. Schulden die in coronatijd zijn ontstaan, komen pas later aan de orde.


Veilig werken
Het wordt ook weer mogelijk om direct persoonlijk contact te hebben met burgers en bedrijven. Vanaf juli start de fiscus weer met bedrijfscontroles. Vanaf september kunnen burgers weer aan de balies terecht. Soms kiest de fiscus een andere werkwijze. Veilig werken volgens de 1,5 meter-regel staat voorop.


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Juni 2020 nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de maand juni staat weer klaar in de downloads. De volgende onderwerpen worden besproken:


- Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

- Tegemoetkoming vaste lasten MBK vervangt TOGS/Noodloket

- Verlenging diverse fiscale maatregelingen tot 1 oktober 2020

- Nultarief op levering mondkapjes

- Verlenging versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

- Eerder verlies 2020 rekenen

- Later formulier omzetting ODV indienen

- De NOW 2.0 met meer voorwaarden

- Uitstel beperking excessief lenen

- Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer

- Vraag subsidie praktijkleren aan

- Geen overwerkbepaling lage WW-premie voor alle werkgevers


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Corona | Nieuwe ronde financiële steunmaatregelen (22 mei 2020)

Het kabinet is woensdag met een nieuwe ronde financiële steunmaatregelen gekomen voor ondernemers en werkenden vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Voor het nieuwe noodpakket is ruim 13 miljard euro begroot. 


Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.


Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.


De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.


In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.


Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.


De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.
Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.


Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.


Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.
Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.


Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.


De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Tegemoetkoming telers fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de aardappelen, die door de coronamaatregelen, niet geleverd kunnen worden aan de aardappelverwerkende industrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten, groothandel of detailhandel (in kleinverpakking). De tegemoetkoming bedraagt max. € 60 per ton en max. € 150.000 per bedrijf. De aanvraag kan t/m 4 juni worden ingediend. De definitieve vaststelling moet uiterlijk 15 september zijn ingediend. Hierbij moet een accountantsverklaring worden ingediend.


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Financiering voor bedrijven in coronatijden

In deze tijden is het lastig om financiering te krijgen voor een startup, reorganisatie of een project. Bij terughoudendheid van banken en waar crowdfunding niet optimaal is voor een project of bedrijf zijn er andere manieren om kapitaal te werven. Er is een site om plannen te pluggen bij potentiële investeerders, juist voor MKB bedrijven. AandeelFunding.nl is mogelijk een interessant en goed alternatief voor financiering voor MKB bedrijven. Hier kan een bedrijf (BV) stemrechtloze aandelen uitgegeven voor werkkapitaal en zonder rentes of lening en aflossing.

Vraag & antwoorden NOW-regeling (17 mei 2020)

Verdwijnt de boete voor ontslag bij NOW?

Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruik maken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen via het UWV ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt via correctie op de NOW-subsidie een boete. Die boete verdwijnt dus in het tweede steunpakket dat er per juni aan zit te komen. Volgens Koolmees zal het grootste deel van het steunpakket worden verlengd, maar het is nog onduidelijke welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Het kabinet zal dit pakket binnen nu en twee weken bekendmaken, aldus de minister.

Extra voorwaarden nieuwe NOW-regeling

Volgens Koolmees kent de verlengde NOW-regeling ook nog extra voorwaarden. Zo mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden, mag er geen dividend worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarden worden nu ook al toegepast bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, waarbij een van de bv’s een beroep op de NOW-regeling wil doen.

Omscholing bij nieuwe NOW verplicht?

Ook bekijkt het kabinet nog of al dan niet verplichte omscholingsmaatregelen aan de verlengde NOW-regeling kunnen worden verbonden. Op die manier hoopt men dat werknemers die na de crisis binnen de eigen bedrijfstak nauwelijks meer aan het werk komen, een alternatief kunnen vinden.

Regels huidige NOW-regeling

De huidige NOW-regeling kan tot en met 31 mei worden aangevraagd en vergoedt tot maximaal 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart t/m mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die één of twee maanden later start. Als een bedrijf een werknemer ontslaat door middel van toestemming van het UWV om bedrijfseconomische redenen, terwijl het bedrijf aanspraak maakt op de NOW-regeling wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.

De boete is overigens niet van toepassing wanneer arbeidsovereenkomsten met werknemers bijvoorbeeld worden beëindigd van rechtswege of via een vaststellingsovereenkomst.

We moeten voor nu afwachten hoe het tweede steunpakket eruit gaat zien. De politiek is in ieder geval in beweging en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Heeft u nog vragen over de NOW of wilt u dat wij uw aanvraag NOW verzorgen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Extra nieuwsbrief Agrarische Sector (April 2020)

Op onze downloadpagina kunt u een extra bulletin lezen inzake het coronavirus.


Mocht u vragen hebben, bel dan gerust op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Admifa bij RTV Noord

Veel ondernemers zitten met hun handen in het haar ondanks de coronaregeling waarbij ondernemers 4000 euro ontvangen als gift om de eerste nood te lenigen. Tweeduizend zzp'ers vragen steun aan in stad-Groningen. Het gaat hier om een aanvulling tot het bijstandsniveau in de zogeheten Tozo-regeling, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Veel kleine en grote MKB'ers gaan een moeilijke tijd tegemoet. Er wordt gesproken dat de faillissementen in twee golven komen.

RTV Noord vroeg Bert Schulte om een reactie in de TV-uitzending van maandag 30 maart: "Wat is de situatie in de regio Stadskanaal"."

Een aantal ondernemers is erg geraakt door de crisis met name de horecabedrijven, kapsalons, schoonheidssalons etcetera. We zien ook wel bedrijven die de omzet nog wel redelijk op pijl hebben, waar er lokaal nog voldoende steun is. Het is wisselend, maar ook schrijnend en onwerkelijk. Bedrijven kloppen bij ons aan voor welke regeling ze in aanmerking kunnen komen, waar en wanneer ze een aanvraag moeten doen, hoeveel steun ze kunnen krijgen, maar zeker ook hoelang kan ze het kunnen volhouden. De bedrijven met een buffer kunnen het wel een tijdje volhouden, maar de bedrijven die dat niet hebben opgebouwd krijgen het erg moeilijk".Wat zou Bert de starters adviseren: "Ik heb gezien bij de crisis in 2008 dat bedrijven die toen zijn gestart uiteindelijk wel een goede stap hebben genomen. Je moet je niet uit het veld laten slaan. Blijf positief denken en ga vooral uit van je eigen kracht. Pak nieuwe ideeën op uit ontstane situaties. Ik las vanmorgen een artikel in de krant over een aspergeteler die een mobiel verkooppunt organiseert. Het is niet alleen de detailhandel die ermee te maken hebben. We zien ook dat agrariërs te maken hebben met dalende prijzen. Wat wij in deze tijd als adviseur erg belangrijk vinden is extra aandacht geven. Wat kunnen wij doen voor de klant, hoe kunnen we ze ontzorgen. Maak jouw probleem ons probleem en laat ons er eens goed naar kijken. Uiteindelijke moet je proberen om er met elkaar uit te komen. Een luisterend oor bieden. Nu moeten we er als adviseurs zijn voor de klant. Zij hebben het nog niet eerder meegemaakt, maar wij ook niet, samen kom je wel een heel eind verder.Ga naar de website van RTV-noord voor het hele artikel en TV-uitzending.


Mocht u vragen hebben, bel dan gerust op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Coronavirus update

Net als alle andere bedrijven hebben wij ook wijzigingen binnen onze dienstverlening en communicatie.

Ons kantoor draait uiteraard gewoon door en er wordt grotendeels vanuit huis gewerkt. Onze medewerkers zullen dit waar mogelijk de komende periode blijven doen.

Uiteraard zijn de medewerkers gewoon per e-mail en telefonisch bereikbaar. Ook ons kantoor zal geopend blijven, weliswaar met een minimale bezetting.

Heeft u binnenkort een afspraak een van onze medewerkers? Dan zullen wij binnenkort contact met u opnemen.

Zoals u misschien kunt begrijpen hebben spontane bezoeken heeft niet onze voorkeur. Indien u wilt langskomen, verzoeken wij u om vooraf een afspraak te maken.

Uiteraard volgen de ontwikkelingen op de voet. Blijft het advies van de overheid na 31 maart nog steeds van kracht dan zullen wij deze maatregel langer hanteren. Mocht u vragen hebben, bel dan gerust op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Automatische factuurherkenning

Nu ook bij Admifa je facturen automatisch laten herkennen

Bij Admifa maken we al geruime tijd gebruik van het online boekhoudpakket Unit4 Multivers Online. Naast de voordelen van een online boekhoudpakket zoals een automatische bankkoppeling en de Management Monitor  is het ook mogelijk uw facturen automatisch te laten herkennen door Basecone. Via een handige app op uw mobiel of via een printer met scanner maakt u een kopie van uw factuur en met 1 druk op de knop wordt deze doorgezet naar Basecone. Deze webapplicatie herkent nu automatisch om welke leverancier het gaat, wat het factuurbedrag en de factuurdatum zijn en welke grootboekrekening hierbij hoort. De boekhouding wordt hierna automatisch bijgewerkt in Multivers Online.  Dit scheelt ook weer in de accountantskosten, want wij hoeven de facturen niet meer op te zoeken. De scans van de facturen worden ook in de boekhouding opgeslagen. Zo kunnen we het zo makkelijk en goedkoop mogelijk maken de boekhouding bij te houden.