De laatste nieuwsberichten van Admifa Accountants en Adviseurs

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Admifa Accountants en Adviseurs. Wij zullen u op de hoogte houden van beurzen en evenementen waar u Admifa kunt vinden. Ook nieuws over onze service en dienstverlening leest u hier. Nog meer nieuws leest u in onze nieuwsbrief.

Belastingdienst start werkzaamheden weer op (herinneringen en aanmaningen)

De Belastingdienst start de opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Veel burgers en bedrijven hebben financieel last van de coronacrisis. De Belastingdienst stuurde daarom de afgelopen maanden geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Ook andere werkzaamheden werden tijdelijk gestopt, zoals baliebezoek en controles bij bedrijven. 


(bron: Accountancy van Morgen)


Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst hard gewerkt om zoveel mogelijk rekening te houden met burgers en bedrijven, enerzijds door de fiscale ondersteuningsmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren en anderzijds door het gewone werk in de dienstverlening, het toezicht en de inning soms anders aan te pakken: om burgers en bedrijven te ontzien, zijn betalingsherinneringen en aanmaningen tijdelijk niet verzonden.


Voor de veiligheid van burgers, ondernemers en onze medewerkers zijn sommige andere werkzaamheden, zoals controles bij bedrijven, uitgesteld. Mensen die moeite hebben met het invullen van hun aangifte konden bijvoorbeeld niet meer persoonlijk langskomen voor hulp. Die hulp is uitgesteld of waar dat mogelijk was telefonisch geboden.


Stapsgewijs opstarten
Nu het kabinet meer ruimte geeft aan de samenleving en de economie, start de Belastingdienst de opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op. Ondernemers willen fiscale zekerheid en burgers die moeite hebben met het invullen van hun aangifte willen een afspraak voor persoonlijke hulp. Ook wil de fiscus voorkomen dat belastingschulden onnodig doorlopen.


Betalingsuitstel door corona
Vanaf juli gaat de Belastingdienst we weer betalingsherinneringen en aanmaningen versturen, zodat burgers en ondernemers weten dat er nog een bedrag openstaat. Mensen met langlopende schulden benadert de Belastingdienst later. Bij een brief over een belastingschuld bij burgers en bedrijven stuurt de fiscus bijlages mee met uitleg over de mogelijkheden voor uitstel of een betalingsregeling.

De Belastingdienst houdt rekening met de fiscale coronamaatregelen die nog doorlopen tot 1 oktober. Daarom stuurt de fiscus in ieder geval vóór oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen aan ondernemers met betalingsuitstel vanwege corona.


De Belastingdienst richt zich de komende maanden op belastingschulden uit voorgaande jaren. Schulden die in coronatijd zijn ontstaan, komen pas later aan de orde.


Veilig werken
Het wordt ook weer mogelijk om direct persoonlijk contact te hebben met burgers en bedrijven. Vanaf juli start de fiscus weer met bedrijfscontroles. Vanaf september kunnen burgers weer aan de balies terecht. Soms kiest de fiscus een andere werkwijze. Veilig werken volgens de 1,5 meter-regel staat voorop.


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Samenwerking tussen Admifa en Boer&Recht

Admifa is al meer dan 20 jaar een bekend en betrouwbaar adres voor uw administratie, boekhouding en meer. Van het totaal aantal ondernemers die vertrouwen op de dienstverlening van Admifa is 60% actief in het MKB en is 40% agrariër. Omdat er vanuit het bedrijfsleven ook veel juridische vragen gesteld worden aan de accountants en adviseurs van Admifa zijn zij nu een mooie en unieke samenwerking aangegaan met Boer&Recht.


Bekijk het gehele artikel op de pagina Juridische Zaken.


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Juni 2020 nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de maand juni staat weer klaar in de downloads. De volgende onderwerpen worden besproken:


- Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

- Tegemoetkoming vaste lasten MBK vervangt TOGS/Noodloket

- Verlenging diverse fiscale maatregelingen tot 1 oktober 2020

- Nultarief op levering mondkapjes

- Verlenging versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

- Eerder verlies 2020 rekenen

- Later formulier omzetting ODV indienen

- De NOW 2.0 met meer voorwaarden

- Uitstel beperking excessief lenen

- Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer

- Vraag subsidie praktijkleren aan

- Geen overwerkbepaling lage WW-premie voor alle werkgevers


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Corona | Nieuwe ronde financiële steunmaatregelen (22 mei 2020)

Het kabinet is woensdag met een nieuwe ronde financiële steunmaatregelen gekomen voor ondernemers en werkenden vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Voor het nieuwe noodpakket is ruim 13 miljard euro begroot. 


Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.


Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.


De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.


In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.


Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.


De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.
Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.


Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.


Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.
Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.


Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.


De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Tegemoetkoming telers fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de aardappelen, die door de coronamaatregelen, niet geleverd kunnen worden aan de aardappelverwerkende industrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten, groothandel of detailhandel (in kleinverpakking). De tegemoetkoming bedraagt max. € 60 per ton en max. € 150.000 per bedrijf. De aanvraag kan t/m 4 juni worden ingediend. De definitieve vaststelling moet uiterlijk 15 september zijn ingediend. Hierbij moet een accountantsverklaring worden ingediend.


Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Vraag & antwoorden NOW-regeling (17 mei 2020)

Verdwijnt de boete voor ontslag bij NOW?

Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruik maken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen via het UWV ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt via correctie op de NOW-subsidie een boete. Die boete verdwijnt dus in het tweede steunpakket dat er per juni aan zit te komen. Volgens Koolmees zal het grootste deel van het steunpakket worden verlengd, maar het is nog onduidelijke welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Het kabinet zal dit pakket binnen nu en twee weken bekendmaken, aldus de minister.

Extra voorwaarden nieuwe NOW-regeling

Volgens Koolmees kent de verlengde NOW-regeling ook nog extra voorwaarden. Zo mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden, mag er geen dividend worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarden worden nu ook al toegepast bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, waarbij een van de bv’s een beroep op de NOW-regeling wil doen.

Omscholing bij nieuwe NOW verplicht?

Ook bekijkt het kabinet nog of al dan niet verplichte omscholingsmaatregelen aan de verlengde NOW-regeling kunnen worden verbonden. Op die manier hoopt men dat werknemers die na de crisis binnen de eigen bedrijfstak nauwelijks meer aan het werk komen, een alternatief kunnen vinden.

Regels huidige NOW-regeling

De huidige NOW-regeling kan tot en met 31 mei worden aangevraagd en vergoedt tot maximaal 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart t/m mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die één of twee maanden later start. Als een bedrijf een werknemer ontslaat door middel van toestemming van het UWV om bedrijfseconomische redenen, terwijl het bedrijf aanspraak maakt op de NOW-regeling wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.

De boete is overigens niet van toepassing wanneer arbeidsovereenkomsten met werknemers bijvoorbeeld worden beëindigd van rechtswege of via een vaststellingsovereenkomst.

We moeten voor nu afwachten hoe het tweede steunpakket eruit gaat zien. De politiek is in ieder geval in beweging en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Heeft u nog vragen over de NOW of wilt u dat wij uw aanvraag NOW verzorgen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via uw contactpersoon van Admifa op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Extra nieuwsbrief Agrarische Sector (April 2020)

Op onze downloadpagina kunt u een extra bulletin lezen inzake het coronavirus.


Mocht u vragen hebben, bel dan gerust op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Admifa bij RTV Noord

Veel ondernemers zitten met hun handen in het haar ondanks de coronaregeling waarbij ondernemers 4000 euro ontvangen als gift om de eerste nood te lenigen. Tweeduizend zzp'ers vragen steun aan in stad-Groningen. Het gaat hier om een aanvulling tot het bijstandsniveau in de zogeheten Tozo-regeling, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Veel kleine en grote MKB'ers gaan een moeilijke tijd tegemoet. Er wordt gesproken dat de faillissementen in twee golven komen.

RTV Noord vroeg Bert Schulte om een reactie in de TV-uitzending van maandag 30 maart: "Wat is de situatie in de regio Stadskanaal"."

Een aantal ondernemers is erg geraakt door de crisis met name de horecabedrijven, kapsalons, schoonheidssalons etcetera. We zien ook wel bedrijven die de omzet nog wel redelijk op pijl hebben, waar er lokaal nog voldoende steun is. Het is wisselend, maar ook schrijnend en onwerkelijk. Bedrijven kloppen bij ons aan voor welke regeling ze in aanmerking kunnen komen, waar en wanneer ze een aanvraag moeten doen, hoeveel steun ze kunnen krijgen, maar zeker ook hoelang kan ze het kunnen volhouden. De bedrijven met een buffer kunnen het wel een tijdje volhouden, maar de bedrijven die dat niet hebben opgebouwd krijgen het erg moeilijk".Wat zou Bert de starters adviseren: "Ik heb gezien bij de crisis in 2008 dat bedrijven die toen zijn gestart uiteindelijk wel een goede stap hebben genomen. Je moet je niet uit het veld laten slaan. Blijf positief denken en ga vooral uit van je eigen kracht. Pak nieuwe ideeën op uit ontstane situaties. Ik las vanmorgen een artikel in de krant over een aspergeteler die een mobiel verkooppunt organiseert. Het is niet alleen de detailhandel die ermee te maken hebben. We zien ook dat agrariërs te maken hebben met dalende prijzen. Wat wij in deze tijd als adviseur erg belangrijk vinden is extra aandacht geven. Wat kunnen wij doen voor de klant, hoe kunnen we ze ontzorgen. Maak jouw probleem ons probleem en laat ons er eens goed naar kijken. Uiteindelijke moet je proberen om er met elkaar uit te komen. Een luisterend oor bieden. Nu moeten we er als adviseurs zijn voor de klant. Zij hebben het nog niet eerder meegemaakt, maar wij ook niet, samen kom je wel een heel eind verder.Ga naar de website van RTV-noord voor het hele artikel en TV-uitzending.


Mocht u vragen hebben, bel dan gerust op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Coronavirus update

Net als alle andere bedrijven hebben wij ook wijzigingen binnen onze dienstverlening en communicatie.

Ons kantoor draait uiteraard gewoon door en er wordt grotendeels vanuit huis gewerkt. Onze medewerkers zullen dit waar mogelijk de komende periode blijven doen.

Uiteraard zijn de medewerkers gewoon per e-mail en telefonisch bereikbaar. Ook ons kantoor zal geopend blijven, weliswaar met een minimale bezetting.

Heeft u binnenkort een afspraak een van onze medewerkers? Dan zullen wij binnenkort contact met u opnemen.

Zoals u misschien kunt begrijpen hebben spontane bezoeken heeft niet onze voorkeur. Indien u wilt langskomen, verzoeken wij u om vooraf een afspraak te maken.

Uiteraard volgen de ontwikkelingen op de voet. Blijft het advies van de overheid na 31 maart nog steeds van kracht dan zullen wij deze maatregel langer hanteren. Mocht u vragen hebben, bel dan gerust op het nummer 0599 - 653811 of e-mail naar info@admifa.nl

Automatische factuurherkenning

Nu ook bij Admifa je facturen automatisch laten herkennen

Bij Admifa maken we al geruime tijd gebruik van het online boekhoudpakket Unit4 Multivers Online. Naast de voordelen van een online boekhoudpakket zoals een automatische bankkoppeling en de Management Monitor  is het ook mogelijk uw facturen automatisch te laten herkennen door Basecone. Via een handige app op uw mobiel of via een printer met scanner maakt u een kopie van uw factuur en met 1 druk op de knop wordt deze doorgezet naar Basecone. Deze webapplicatie herkent nu automatisch om welke leverancier het gaat, wat het factuurbedrag en de factuurdatum zijn en welke grootboekrekening hierbij hoort. De boekhouding wordt hierna automatisch bijgewerkt in Multivers Online.  Dit scheelt ook weer in de accountantskosten, want wij hoeven de facturen niet meer op te zoeken. De scans van de facturen worden ook in de boekhouding opgeslagen. Zo kunnen we het zo makkelijk en goedkoop mogelijk maken de boekhouding bij te houden.